Your Flavor Fullfillment
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข้อมูลตามปี


 
หัวข้อข่าว
วันที่
จดหมายแจ้งการจำหน่ายหุ้น(เพิ่มเติม) จดหมายแจ้งการจำหน่ายหุ้น(เพิ่มเติม) 14-11-2018
งบการเงินไตรมาสที่ 3-2561 (สอบทานแล้ว) งบการเงินไตรมาสที่ 3-2561 (สอบทานแล้ว) 14-11-2018
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) 14-11-2018
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 14-11-2018
รายงานการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายงานการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 12-11-2018
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 28-5-2561
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F 24-1 11-5-2561
แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 11-5-2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2) สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2) 10-5-2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 10-5-2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) 10-5-2561
แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออกและแต่งตั้งกรรมการอิสระ แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออกและแต่งตั้งกรรมการอิสระ 25-4-2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 24-4-2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท 19-3-2561
ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข) ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข) 12-3-2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 22-2-2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 22-2-2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2) สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2) 22-2-2561