YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

ช่วงปี 2559

เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังคงชะลอตัว การค้าและการลงทุนซบเซา ภาระหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในภาคใต้ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันด้านการส่งออกก็ปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน รวมทั้งธุรกิจยังต้องเผชิญกับคู่แข่งทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและมีการแข่งขันด้านราคาสูงมาก บริษัทฯจึงต้องปรับมาตรการที่สามารถรองรับกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯมุ่งเน้นการทำตลาดในเชิงรุก การเข้าถึงและเอาใจใส่ต่อลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการทำการตลาดดิจิทัล การเพิ่มจุดส่งเสริมการขาย การเข้าไปในแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อแนะนำสินค้า เพิ่มการรับรู้ และสร้างความรักในตราสินค้าของบริษัทฯมากขึ้น

นอกจากนี้ยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานด้านการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยยึดมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยด้านอาหารต่อลูกค้าและผู้บริโภค มีการรักษาความเป็นที่หนึ่งทางด้านซอสปรุงรส และยังเพิ่มผลิตภัณฑ์ปรุงรสชนิดใหม่ๆ ในบรรจุภัณฑ์รูปลักษณ์ใหม่ ที่คุ้มค่า เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้ปรุงอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และผู้บริโภคให้ดีที่สุด

ปัจจุบัน

บริษัทฯเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายซอสปรุงรสตราภูเขาทอง รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าของ ศรีราชาพานิช และคินซัน แต่บริษัทฯยังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเสริมความแข็งแกร่ง และสร้างตราสินค้าให้แข็งแรง เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะในปี 2559 ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่ยุค "ไทยแลนด์ 4.0" โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการตลาดในยุค 4.0 จึงเป็นยุคการเปลี่ยนแปลง และผู้บริโภคจะมีบทบาทที่สำคัญยิ่ง การตลาดจึงต้องปรับรูปแบบให้สอดคล้องและนำสถานการณ์อยู่เสมอ

 

โครงการสำคัญด้านการปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ที่สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนดไว้ในปีนี้ นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น


01

การปรับปรุงประสิทธิภาพของถังต้มซอสปรุงรส ทำให้ประสิทธิภาพในการต้มซอสปรุงรสดีขึ้น และช่วยประหยัดการใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น


02

การปรับปรุงระบบบอยเลอร์ (Boiler) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานยาวนานขึ้น


03

การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม โดยน้ำทิ้งและน้ำเสียภายในโรงงานทั้งระบบ ได้ผ่านการบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ


04

บริษัทฯดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และสร้างความเชื่อมั่นที่ดีต่อลูกค้าและผู้บริโภค ทำกิจกรรมดีเพื่อตอบแทนสังคมและชุมชน การอนุรักษ์พลังงานและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ในนามคณะกรรมการของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณความตั้งใจจริงของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้อุปการคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานและสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีเสมอมา