เกี่ยวกับเรา / วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำนิยาม

Vision

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องปรุงรสของไทย เป็นรสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Mission

“ผลิตเครื่องปรุงรสด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและภักดีต่อตราสินค้า”

Core Value

  • มอบงานให้ถูกคน (Put The Right Man On The Right Job)
  • รู้ทันที ทำทันที เดินทันที
  • สัตย์ซื่อ ถือวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก สร้างสุขลักษณะ และประหยัด
  • สามัคคีก่อให้เกิดประโยชน์สุข (Unity Creates Happiness)