ร่วมงานกับเรา / ถาม ตอบ

Q: บริษัทมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการคัดเลือกพนักงานอย่างไรบ้างค่ะ
A: บริษัทมีขั้นตอนในการคัดเลือกเริ่มจาก การพิจารณาผู้สมัครจากใบสมัคร หรือ resume จากนั้นจะมีการสัมภาษณ์ของต้นสังกัดและทางฝ่ายบุคคล และบางครั้งอาจมีการทดสอบหรือนำเสนอผลงานในบางตำแหน่งมาประกอบด้วย สำหรับหลักเกรณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความสามารถตรงตาม Job Description ในตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่ เป็นประเด็นหลัก หลังจากนั้นจะพิจารณาถึงด้านอื่นๆ เช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่ผ่านมาประกอบ และให้ความสำคัญถึงการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตรวจสอบได้ของผู้สมัครด้วย
Q: บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสเติบโตในสายงานอย่างไร?
A: บริษัทมีแผนพัฒนาอาชีพ (Career path) ให้กับพนักงานทุกระดับ ขึ้นอยู่กับผลการปฎิบัติงานและความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งคุณมีโอกาสได้รับการปรับตำแหน่ง หรือโอนย้ายตำแหน่งภายในกลุ่มบริษัท
Q: ถ้าผู้สมัคร จบใหม่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน สามารถสมัครงานได้หรือไม่
A: สามารถสมัครได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการเรียน การร่วมกิจกรรมในขณะที่เรียน บุคคลิกภาพ ความกระตือรือร้นในการสมัครงาน
Q: ถ้าผู้สมัคร มีความประสงค์สมัครงานกับบริษัทในเครือ ใครเป็นผู้สัมภาษณ์ และเป็นผู้ตัดสินใจว่าจ้าง ?
A: แผนกสรรหาบุคลากรจะเป็นผู้ตรวจสอบใบสมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ามาสัมภาษณ์เบื้องต้น ถ้าคุณสมบัติของผู้สมัครเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ แผนกสรรหาและคัดเลือกจะส่งใบสมัครนั้นให้กับแผนกต่างๆที่ต้องการและตรงกับคุณสมบัติบริษัทฯ ที่ผู้สมัครต้องการสมัครพิจารณาคัดเลือกต่อไป
Q: การสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะทราบได้อย่างไรว่ามีผู้มาสมัครค่ะ?
A: ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะทำการเปิดอ่านข้อมูลของผู้สมัครในแต่ละวัน
Q: เมื่อบริษัทฯ เรียกสัมภาษณ์แล้ว จะทราบผลการสัมภาษณ์ได้อย่างไร
A: กรณีสัมภาษณ์แล้วผ่านการสัมภาษณ์ ทางฝ่ายบุคคลจะโทรแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการรับต่อไป