คุณภาพ ความปลอดภัย / Quality Policy

มุ่งสู่มาตรฐานสากล

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 จากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559


มาตรฐาน GMP/HACCP

ได้รับมาตรฐาน GMP/HACCPจากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559


มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)

จากสำนักงานอาหารและยา (อย.)


เครื่องหมายรับรอง "ฮาลาล"

จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย


บริษัทฯเข้าร่วมการจัดทำระบบ HAL-Q ซึ่งมาจากคำว่า Hygiene, Assurance, Liability P)uality
โดยพัฒนามาจากระบบ HALAL-GMP/HACCP กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นระบบการบริหารจัดการเพื่อการผลิตอาหารฮาลาล โดยการบูรณาการมาตรฐานฮาลาลเข้ากับระบบความปลอดภัยอาหารในการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้อง เป็นไปตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม สะอาดและปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทฯได้รับการรับรองระบบ HAL-Q ในผลิตภัณฑ์ซีอิ้ว และน้ำส้มสายชูกลั่น และในปี 2556 ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบฯเรียบร้อยแล้ว