คุณภาพ ความปลอดภัย / Quality Policy

มุ่งสู่มาตรฐานสากล

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 จากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559


มาตรฐาน GMP/HACCP

ได้รับมาตรฐาน GMP/HACCPจากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559


มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)

จากสำนักงานอาหารและยา (อย.)


เครื่องหมายรับรอง "ฮาลาล"

จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย