คุณภาพ ความปลอดภัย / ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัทไทยเทพรส จำกัอ (มหาชน) เป็นผู้ผลิตเครื่องปรุงรส ได้ตระหนักถึงการผลิตสินค้าและบริการควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำหลัก (ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ใกล้เคียง ปี 2553) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไปประยุกต์ใช้ภายในโรงงานผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านน้ำเสีย,อากาศ,กากของเหลือจากกระบวนการผลิต มีกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างดีการจัดการด้านมลพิษทางอากาศ

ได้จัดทำระบบบำบัดอากาศ (Wet Scrubber) จากกระบวนการผลิต รวมถึงระบบหม้อไอน้ำต่างๆและมีการเฝ้าระวังตรวจวัดตลอดทุกปี กำหนดค่ามาตรฐานดีกว่ากฏหมายกรมโรงงานกำหนด

การจัดการด้านน้ำเสีย

มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการรวบรวมและบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยไปที่เก็บ ที่บ่อจัดเก็บของบริษัท และได้นำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ในการทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ รวมถึงระบบสเปรย์ดักฝุ่นของ Wet Scubber ต่างๆ ของกระบวนการผลิต

การจัดการกากของเสีย

มีการสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ และจัดการแยกประเภทการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้อง ทางด้านสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานได้มีการตรวจปรับปรุงและตรวจวัดสภาพแวดล้อมจากหน่วยงานข้างนอกทุกปีและทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกปีอย่าง