คุณภาพ ความปลอดภัย / กระบวนการผลิต

ทางเรามีความใส่ใจอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ท่าน โดยท่านมีความมั่นใจได้ว่าทุกคำที่ท่านรับประทานเต็มไปด้วยคุณภาพ มีโภชนาการและปลอดภัยอย่างแน่นอน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มาจากความตั้งใจ ทุ่มเทในการดูแลคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต อาทิเช่น
  • กิจกรรมเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการผลิต ควบคุมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำและบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ถูกผลิตภายใต้ค่าควบคุมกระบวนการที่ต้องการ
  • ผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นที่ผลิต ผ่านการตรวจสอบทางด้านประสาทสัมผัส กายภาพ เคมี จุลินทรีย์ เพื่อให้มั่นใจผู้บริโภคก่อนการปล่อยจำหน่าย
  • มีระบบการตรวจปล่อยสินค้า (Product Release) เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่านั้นที่ได้ถูกจำหน่ายให้กับผู้บริโภค