นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

1.บริษัทฯกำหนดการใช้พลังงานทุกชนิดอย่างคุ้มค่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.บริษัทฯกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงานการจัดการพลังงานสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั่วถึง

3.บริษัทฯดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4.บริษัทฯให้การสนับสนุนจัดสรรทรัพยากรบุคลากรงบประมาณเวลาในการทำงานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง

5.บริษัทฯมีการประชุมทบทวนนโยบายเป้าหมายแผนงานการจัดการพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)

"ทำงานอย่างปลอดภัย ไม่ประมาท ปราศจากอุบัติเหตุ"

นโยบายด้านฮาลาล (HAL-Q)

"ผลิตเครื่องปรุงรสที่ได้คุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพปราศจากสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม"

นโยบายสิ่งแวดล้อม (EMS)

  • ตั้งใจดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ตั้งใจดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ตั้งใจดำเนินการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด