นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

"ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้กฎหมายอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้อง"

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)

"ทำงานอย่างปลอดภัย ไม่ประมาท ปราศจากอุบัติเหตุ"

นโยบายด้านฮาลาล (HAL-Q)

"ผลิตเครื่องปรุงรสที่ได้คุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพปราศจากสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม"

นโยบายสิ่งแวดล้อม (EMS)

  • ตั้งใจดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ตั้งใจดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ตั้งใจดำเนินการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด