นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ...


แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ...


Annual report 2013

English :: Annual report 2013  Thai   ::  รายงานประจำปี 2556 ...


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน้าปก แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556 สารบัญ ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 การจัดการและการกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การรับรองความถูกต้องของข้อม...


Invitation for attending the AGM of Shareholders 2014

AGM of  Shareholders 2014 Invitation for attending the AGM of Shareholders 2014 Enclosures 1. A copy of the Minutes of AGM of Shareholders 2013 2. Annual Report 2013 3. Inf...


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556  2. รายงานประจำปี 2556  3. เอกสารประกอบการพิจารณาร...


Dissemination of AGM 2014 Notice on Company’s Website

Dissemination of AGM 2014 Notice on Company’s Website ...


ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท ไทยเทพรส จํากัด(มหาชน)ประกาศจ่ายปันผลเป็ นเงินสด และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ทีประชุมคณะกรรมการ บริษัทไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่10 มีนาคม 2557 เว...


คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สําหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555  ภาพรวม การดําเนินงานของบริษัท ในปี 2556 ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ยอดขายไม่เจริ ญเติบโต แต่ต้นทุนขาย และ...


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

สรุปผลสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม ...


เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ผู้มาประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ก่อนเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็ นหลักฐาน    1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา   กรณีมาประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราช...