ข่าว - กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม / รายละเอียดnew


วันที่ 20 มกราคม 2559 ทางบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้ส่งผ่านความสุขเล็กๆ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  บ้านเล้อตอโกร  จังหวัดตาก โดยมอบผ่านคณะตัวแทนชมรมคนสานฝัน ขึ้นไปจัดงานวันเด็กย้อนหลังให้กับเด็กบนภูเขา