ข่าว - กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม / รายละเอียดnew


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตามหมู่เกาะที่ทุรกันดาร