บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยจะจ่ายในปีถัดไป

การจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
รอบผลประกอบการ กำไรต่อหุ้น(บาท) อัตราเงินปันผล เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)
7/05/2557 21/05/2557 1.35 1/1/2556-
31/12/2556
1.39 97.14% 486
3/05/2556 21/05/2556 1.33 1/1/2555-
31/12/2555
1.59 83.62% 478.80
8/05/2555 18/05/2555 1.22 1/1/2554-
31/12/2554
1.33 91.81% 439.20
10/05/2554 19/05/2554 1.05 1/1/2553-
31/12/2553
1.16 90.34% 378.00
4/05/2553 17/05/2553 1.01 1/1/2552-
31/12/2552
1.19 84.59% 363.60
4/05/2552 15/05/2552 0.875 1/1/2551-
31/12/2551
1.04 83.97% 315.00