Welcome to ThaiTheparos Plc : บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน))
 


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2.สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
3. รายงานประจำปี 2560 ( รูปแบบ CD-ROM)
4.ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
5.ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ)
7.เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
8.ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่บริษัทฯ