ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

  1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

 • บริษัท มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 360 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 •   2. ผู้ถือหุ้น

 • รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 มีดังนี้

 •  


  ลำดับ 1
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  กลุ่มตระกูลวิญญรัตน์
  ผู้เกี่ยวข้องกัน
  -
  จำนวนหุ้น (หุ้น)
  281,206,500
  % หุ้น
  78.10
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  นายปริญญา วิญญรัตน์
  ผู้เกี่ยวข้องกัน
  -
  จำนวนหุ้น (หุ้น)
  180,440,860
  % หุ้น
  50.12
  ลำดับ 2
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน
  -
  จำนวนหุ้น (หุ้น)
  11,687,200
  % หุ้น
  3.25
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 324,276,600 หุ้น
  % หุ้นรวม 90.07 หุ้น