นักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี/ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

        คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญดังนี้
        SAUCE ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกให้ ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นโดยมีการเปิดเผย ข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
        บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการได้ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
        บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งทีเป็นผู้มีส่วนได้ เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุมชน เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำเร็จในระยะยาว
        คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส่ ทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลการเงิน และข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆของตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้นายธนวัตน์ วิญญรัตน์ กรรมการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ โทร (02)703-4444 ต่อเลขานุการบริษัทหรือ ที่ website www.gmsauce.com เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเพิ่ม เมนู "สำหรับผู้ถือหุ้น" บนเว็บไซต์ของบริษัทขึ้นในปี 2550 เป็นต้นมา (เปลี่ยนเป็น "นักลงทุนสัมพันธ์" ในปี 2554) เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
        5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
        คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 9 คน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฏหมายและข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของ บริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
        กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งคณะ
        กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งคณะ
        กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ
(เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้าน บัญชี การเงิน ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน จำนวน 2 คน)

        5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
        คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

        5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

        5.4 การประชุมคณะกรรมการ
        คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาสปีละ 5 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2.5 - 3 ชั่วโมง โดยปี 2557 ที่ผ่านมา 5 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทุกครั้ง (ยกเว้น นายบัญชา วิญญรัตน์ จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2557 : 3 ครั้ง จากจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง (ติดภารกิจไปติดต่อลูกค้าต่างประเทศ)

        5.5 ค่าตอบแทน
        ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการตรวจสอบจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับ เงินเดือน โบนัส เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนค่าตอบแทนในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ (ที่เป็นตัวเงิน) ได้แก่ เงินเดือนโบนัส ค่าที่ปรึกษา เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนกรรมการ (บำเหน็จกรรมการ) ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ
จำนวน 9 คน
ค่าตอบแทนกรรมการ: 4,300,000.00 บาท
เงินเดือน+โบนัส+อื่น ๆ: 11,214,074.00 บาท
รวม: 15,514,074.00 บาท

ผู้บริหาร
จำนวน 5 คน
ค่าตอบแทนกรรมการ: -
เงินเดือน+โบนัส+อื่น ๆ: 7,975,326.00 บาท
รวม: 7,975,326.00 บาท

รวมคณะกรรมการและผู้บริหาร
จำนวน 14 คน
ค่าตอบแทนกรรมการ: 4,300,000.00 บาท
เงินเดือน+โบนัส+อื่น ๆ: 19,189,400.00 บาท
รวม: 23,489,400.00 บาท