นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,275.42 47.98
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,383.07 52.02
สินทรัพย์รวม 2,658.49 100.00
หนี้สินหมุนเวียน 226.97 8.54
หนี้สินไม่หมุนเวียน 38.12 1.43
หนี้สินรวม 265.09 9.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,393.41 90.03
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,309.94 49.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,341.04 50.59
สินทรัพย์รวม 2,650.98 100.00
หนี้สินหมุนเวียน 219.91 8.29
หนี้สินไม่หมุนเวียน 37.55 1.42
หนี้สินรวม 257.46 9.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,393.52 90.29

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขาย 2,666.28 97.24
รายได้อื่น 75.69 2.76
รวมรายได้ 2,741.97 100.00
ต้นทุนขาย 1,731.99 63.17
ค่าใช้จ่ายในการขาย 338.45 12.34
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 157.62 5.75
รวมค่าใช้จ่าย 2,228.06 81.26
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน)กำไร 4.02 0.15
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 517.93 18.89
ภาษีเงินได้ 415.00 15.14
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) 1.15