1. นายปริญญา วิญญรัตน์
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ

3. นายบัญชา วิญญรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ

4. นางสาววรัญญา วิญญรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ

5. นายวันชัย ประสิทธิ์วรนันท์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

6. นางสาวสุณี วิญญรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

7. นายอนุพงษ์ สุรงค์สุวภาพ
ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

8. นางจารุดา โพธิอินทะ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

9. นายอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายฝ่ายผลิต

10. นายพีรสรรค์ อัศวกิตติประภา
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด