1. นายปริญญา วิญญรัตน์
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2. นางพรนภา วิญญรัตน์
กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ

3. น.ส.มาลี วิญญรัตน์
กรรมการ

4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์
กรรมการ

5. นายพจน์ กองพุฒิ
กรรมการอิสระ

6. ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. พลเรือโททนง ศิริรังษี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

8. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ

9. นายบัญชา วิญญารัตน์
กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ