เกี่ยวกับเรา / วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำนิยาม

Vision

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องปรุงรสของไทย เป็นรสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Mission

ผลิตเครื่องปรุงรสด้วยความซื้อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและภักดีต่อตราสินค้า

Core Value

  • บุคลากรระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป ต้องมีทัศนคติเป็นบวก สามารถเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
  • มอบงานให้ถูกคน
  • รู้ทันที ทำทันที เดินทันที
  • สัตย์ซื่อ ถือวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก สร้างสุขลักษณะ และ ประหยัด
  • สามัคคีก่อให้เกิดประโยชน์สุข