คุณภาพ ความปลอดภัย / Quality Policy

มุ่งสู่มาตรฐานสากล Towards international standards.

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐาน ISO 9002 ปี พ.ศ.2543 และระบบ GMP/HACCP ในปี 2544 และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2008 ระบบคุณภาพ GMP(Good Manufacturing Practice) ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย ระบบคุณภาพ HACCP(Hazard Analysis And Critcal Control Point) ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนเมษายน 2553 จากบริษัท SGS(Thailand)


มาตรฐาน GMP/HACCP จากกรมประมง

เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรมที่ผลิตขึ้นมีความปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ และมั่นใจยิ่งขึ้นในผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรม ที่ส่งออกไปต่างประเทศ


มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)

จากสำนักงานอาหารและยา (อย.)


เครื่องหมายรับรอง "ฮาลาล"

จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย


บริษัทฯเข้าร่วมการจัดทำระบบ HAL-Q ซึ่งมาจากคำว่า Hygiene, Assurance, Liability P)uality
โดยพัฒนามาจากระบบ HALAL-GMP/HACCP กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นระบบการบริหารจัดการเพื่อการผลิตอาหารฮาลาล โดยการบูรณาการมาตรฐานฮาลาลเข้ากับระบบความปลอดภัยอาหารในการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้อง เป็นไปตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม สะอาดและปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทฯได้รับการรับรองระบบ HAL-Q ในผลิตภัณฑ์ซีอิ้ว และน้ำส้มสายชูกลั่น และในปี 2556 ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบฯเรียบร้อยแล้ว